„To trochę jak zmagania pierwszych słowiańskich misjonarzy”

Mysłowice. W sobotę 22 sierpnia w Kościele Mariackim w Mysłowicach z inicjatywy tutejszego koła Ruchu Autonomii Śląska odprawiona została msza „na pamiątkę chrztu Śląska”. Prezes Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy Danga dr Józef Kulisz został poproszony przez organizatorów o przygotowanie i odczytanie przed mszą listu po śląsku Ò snôżność ślónskij môwy. W liście prezes Dangi podkreślił wagę dzieła, jakiego dokonali słowiańscy misjonarze św. Cyryl i Metody, tłumacząc Biblię Św. na język niepiśmiennych dotąd Słowian zamieszkujących obszary, które znajdowały się pod wpływem ówczesnego Państwa Wielkomorawskiego. Pismo otworzyło drogę chrześcijaństwu i cywilizacji na terenach objętych misją św. Cyryla i Metodego. Prezes Dangi zwrócił uwagę, że aby móc przybliżyć pogańskim plemionom wiarę chrześcijańską, musieli oni dokonać – jakoby przy okazji – pionierskiego dzieła pierwszej kodyfikacji mowy Słowian. Misjonarze ułożyli zasady gramatyki i ortografii, a tłumacząc treść Biblii postarali się o język dostojny i piękny, adekwatny do wagi przekazu.
Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, Kościōł, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , | Komentowanie nie jest możliwe

Ślązacy proszą o uznanie mowy śląskiej za język regionalny

Katowice. W rok po konferencji Śląsko godka – jeszcze gwara, czy jednak już język?, na zaproszenie posła Marka Plury w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego zebrali się przedstawiciele środowisk i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony śląskiej mowy: politycy, naukowcy i społecznicy. Celem spotkania było podsumowanie tego, co w ostatnim roku udało się osiągnąć, i zastanowienie się nad kierunkami dalszych działań. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Komentowanie nie jest możliwe

Dambowo galyj w Górkach

(tekst tabule w Górkach)

Hajnel Postawka z ceróm Andżelikóm przi tabuli w Górkach

Hajnel Postawka z ceróm Andżelikóm przi tabuli w Górkach

Wieś Górki leży na gróntach posiadłości mnichów ze Zokónu Cystersów w Rudach. We Kodeksie Dyplómatycznym Ślónska z XIII wieku jest spómniano staro dróga, co wiódła od Raciborza, bez Bogónice (sómsiednio wieś Górek) do klosztoru w Rudach. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: fotografije, ôbrŏzki, gmińske sprawy, napisy po ślōnsku, ôbywatelske inicjatywy, po ślōnsku, wszyjske wrŏz | Komentowanie nie jest możliwe

Stare damby rzóndzóm po naszymu

W gminie Nędza stoi druga tablica informacyjna z tesktem po śląsku

Górki Śl./powiat raciborski. W Górkach od kilku dni stoi druga już tablica informacyjna z tekstem sporządzonym po śląsku. Zawiera ona opis i historię starej alei dębowej, której początki związane są z przynależnością okolicznych wsi do Zakonu Cystersów w Rudach w XVIII wieku. Tablica powstała z inicjatywy Henryka Postawki – miejscowego społecznika-regionalisty, nauczyciela języka angielskiego w rybnickim Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego i członka zarządu Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” –, oraz rodowitego Górczanina Krzysztofa Gwosdzia – doktora geografii z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie.

Tablica po śląsku o alei dębowej w Górkach

Tablica po śląsku o alei dębowej w Górkach

Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: fotografije, ôbrŏzki, gmińske sprawy, informacyje prasowe Dangi, napisy po ślōnsku, ôbywatelske inicjatywy, wszyjske wrŏz | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Raszki, sztyrnôle i szczygliki…

„Danga“ zorganizowała wycieczkę ornitologiczną po śląsku

Uczestnicy śląskiej wycieczki ornitologicznej, którą w pierwszą sobotę kwietnia zorganizowało czyszeckie Tôwarzistwo Piastowniô Ślónskij Môwy „Danga“, nie mieli powodu do narzekania. Trud wczesnej pobudki wynagrodził im przepiękny wschód słońca. Dla niektórych noc była bardzo krótka – żeby dojechać na godzinę 6.00 do Czyszek (Ciska) musieli wstawać już kilka godzin wcześniej. Przyjaciele ptaków i mowy śląskiej przybyli nie tylko z czyszeckiej gminy, ale również z dalszych okolic Śląska, między innymi z Rybnika, Gliwic, Rudy Śląskiej, Chełmu Śląskiego oraz spod Lublińca. Najdalej miał pochodzący z Czyszek Andreas Ketzler, który nie zawahał przyjechać do swojej rodzinnej wsi z samego Berlina.

Przewodnik objaśnia cechy wróbla polnego

Przewodnik objaśnia cechy wróbla polnego

Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: fotografije, ôbrŏzki, informacyje prasowe Dangi, napisy po ślōnsku, natura, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Co tam we krzach szczebioce?

Bezmała piyrszô ornitologicznô wandrówka po ślónsku

Plakat: Co tam we krzach szczebioce?

Ujzdrzeć małégo ptôszka we chrańściach abo we tich pómatlanich gałańziach na kraju lasa nie je leko, ale ptôszi śpiyw dycko słychać z daleka. Tymu ptôkôrze znajóm mocka ptôszich głosów na spamiyńć. Każdégo ptôka poradzóm poznać po głojsie, a ani go niy muszóm dojzdrzeć. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: fotografije, ôbrŏzki, napisy po ślōnsku, natura, ôbywatelske inicjatywy, terminy, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

„Walka ze Śląskiem jest walką antypolską”

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprosiła przedstawicieli środowisk śląskich na posiedzenie w całości poświęcone sprawom Śląska

Warszawa. W środę 3 grudnia odbyło się w Sali Konferencyjnej gmachu Sejmu RP w Warszawie posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzenie to było nietypowe, ponieważ było w całości poświęcone Ślązakom – ich aspiracjom językowym, identyfikacjom narodowościowym i etnicznym. Zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk śląskich: Ruchu Autonomii Śląska, stowarzyszeń stawiających sobie za cel ochronę języka Ślązaków – Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” oraz Pro Loquella Silesiana –, Przymierza Śląskiego, Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk” oraz językoznawców, którzy są związani z językiem Śląska (pomimo zapowiedzi prasowych prof. Jan Miodek oraz dr. Jolanta Tambor nie przybyli na posiedzenie).  Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Komentowanie nie jest możliwe

„Jeśli jesteśmy jedną rodziną, to zadbajcie o nasze jak o swoje”

Stanowisko Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy w dyskusji o nadaniu dialektowi śląskiemu statusu języka regionalnego

(w związku z artykułem w Dzienniku Zachodnim z 14.11.2008 „Śląscy posłowie chcą, żeby gwara była językiem”)

Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” (po śląsku tęcza) reprezentuje pogląd, że dyskusja o tym, czy dialekt śląski jest tylko dialektem języka polskiego, czy osobnym językiem, nosi znamiona dyskusji zastępczej. Przyznanie dialektowi śląskiemu rangi języka regionalnego nie powinno być zależne od tradycyjnej klasyfikacji językoznawczej, która uznaje dialekt śląski za regionalną formę języka polskiego. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, polymika, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz | Tagi: | Komentowanie nie jest możliwe

„Rzyka Sumina, szyroko rozlôtô po barzolatych łónkach“

W Górkach w gminie Nandza postawiyli bezmała piyrszõ tabulã po ślónsku na świecie!

Górki – raciborski krys. Po prawości to niy ma nic dziwnego ani niezwykłego w tym, iże w gminach sóm stawiane tabule z informacyjami dlô gości i turystów. Tyż wieś Górki w raciborskim krysie mô òd krótkigo czasu takõ tabulã, co turysta może sie ś nij dowiedzieć, jak Górki nastały. Ta to blaszannô tabula rozeznôwô sie òd inkszych bez to, iże bôjka ò zaczóntku Górek jest na nij napisanô wrôz we trzech môwach: po polsku, po niymiecku i… po ślónsku! Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: gmińske sprawy, informacyje prasowe Dangi, ôbywatelske inicjatywy, po ślōnsku, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Pierwsza tablica z tekstem po śląsku stanęła w Górkach Śląskich

Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” pochwala inicjatywę gminy Nędza

Górki Śl. w powiecie raciborskim. Górki Śląskie w gminie Nędza są od niedawna bogatsze o jedną atrakcję – tablicę informacyjną z legendą o powstaniu wsi. Niezwykłość tej tablicy objawia się w tym, że tekst legendy został sporządzony po polsku, niemiecku oraz… po śląsku! Jest to bodajże pierwsza tablica na całym Śląsku, gdzie śląszczyzna nie jest jedynie stylistycznym dodatkiem, ale pełnowartościowym i równoprawnym środkiem językowym do przekazu informacji w przestrzeni publicznej. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: gmińske sprawy, informacyje prasowe Dangi, ôbywatelske inicjatywy, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Zadbajmy o Polskę wolną od ksenofobii i dyskryminacji!

„Danga” potępia akty nietolerancji wobec mniejszości językowych i etnicznych

W ostatnim czasie w wielu górnośląskich gminach doszło do incydentów niszczenia nowych polsko-niemieckich tablic z nazwami miejscowości. Taki przypadek miał miejsce również w Cisku, gminie macierzystej naszego towarzystwa. Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“ potępia tego rodzaju akty wrogości, dyskryminacji, nietolerancji i kseonofobii wobec mniejszości narodowych i językowych. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: gmińske sprawy, informacyje prasowe Dangi, inksze, wszyjske wrŏz | Tagi: , | Komentowanie nie jest możliwe

Problemy językowe i etniczne można rozwiązywać w cywilizowany sposób

Członkowie Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” wzięli udział w konferencji Partnerstwo dla Różnorodności w Gdańsku

Gdańsk. W dniach 11–13 września b.r. odbyła się w Gdańsku ósma edycja konferencji Partnerstwo dla Różnorodności (Partnership for Diversity). Konferencję zorganizowało Biuro Języków Mniejszościowych i Regionalnych (European Bureau for Lesser Used Languages – EBLUL) przy współpracy samorządu Województwa Pomorskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Konferencje Partnership for Diversity odbywają się co roku w innym mieście europejskim. W tym roku po raz pierwszy na miejsce obrad wybrano jeden z nowych krajów unijnych. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, wszyjske wrŏz | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Pomiędzy konwencją a dowolnością

czyli jak świadomie przedziwdziałać rozpływaniu się śląszczyzny w języku ogólnopolskim? Kilka słów o potrzebie edukacji językowej Ślązaków

(prelekcja przedstawiciela Dangi Grzegorza Wieczorka na konferencji Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język, która odbyła się 30 czerwca 2008 r. w Katowicach)

Witóm wszyskich zgrómadzónych gości… Moja starka, kiejby widziała, wiela wôs sam prziszło, to by isto powiedziała: „Tela nôrodu!” To, że tela nôs sie tu zgrómadziyło, pokazuje nóm, jak bardzo nasza dzisiejszô dyskusyjô jest potrzebnô. W mianie Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy DANGA, co je móm hónór i erã dziś zastympować, dziynkujã òrganizatoróm za to, iże nôs zaprosiyli i dali nóm możliwość przidać pôrã naszych czeskich w sprawie, ftorô nôs wszyskich tak wzruszô i poruszô. Miyli goście, zôcni gospodôrze!  Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: kōnferyncyje, wszyjske wrŏz, wystōmpiynia Dangŏrzi | Komentowanie nie jest możliwe

Punkt zwrotny w traktowaniu śląskiej mowy przez elity

Konferencja otwarła nowe perspektywy dla języka Ślązaków

Katowice. Od dziś nie będziemy dyskutować o tym, czy kodyfikować śląską mowę, ale o tym, jak to zrobić. Konferencja Ślonsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?, zorganizowana przez Przymierze Śląskie oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego, okazała się przełomem w traktowaniu mowy ludności Górnego Śląska przez miejscowe elity. Nikt z grona naukowców i innych osób, które wygłosiły na konferencji referaty, nie wypowiedział się przeciwko dążeniom kodyfikacyjnym. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Danga na śląskim niebie

Nowe towarzystwo chce bronić śląskiej mowy

Cisek. W zeszły czwartek (12.06.2008) Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował stowarzyszenie o nazwie Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“ (=tęcza) z siedzibą w Cisku (powiat Koźle, woj. opolskie). Zebranie założycielskie, w którym wzięło udział 16 członków-założycieli oraz grupa gości, odbyło się już w marcu.

„Kiej nasi starzikowie widzieli po dyszczu kolorowy òbłónk na niebie, to dycki wołali: ‚Dziwejcie sie! Danga pije, danga pije’. Òd dziś stare ślónskie słowo danga*, mô na Ślónsku jeszcze drugie, blank nowe znaczynie“, cieszą sie członkowie nowego towarzystwa. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, po ślōnsku, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Komentowanie nie jest możliwe